Algemene voorwaarden

  1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de 162 Store. De algemene voorwaarden zijn toegankelijk voor de eenieder via de internetsite van de 162 Store. Op verzoek kunnen wij de algemene voorwaarden schriftelijk toesturen.
1.2 U gaat door het plaatsen van een bestelling automatisch akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden.
1.3 162 Store garandeert dat het geleverde product voldoet aan de overeenkomst en de specificaties zoals vermeld op de internetsite.

 

  1. LEVERING

2.1 162 Store neemt bij het ontvangen en verwerken van bestellingen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. Indien een bestelling is vertraagd of niet of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan schriftelijk bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
2.2 De levertijd van bestellingen is in de meeste gevallen 1 tot 4 werkdagen, met uitzondering van pre-orders en orders naar het buitenland. 162 Store tracht om bestellingen op woensdag mee te geven aan de koeriers van Tour De Ville. De bezorging ligt vanaf dat moment in handen van TDV en mogelijk bij Post NL of DHL.
2.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij 162 Store tot het moment van bezorging aan de consument.  
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen dienen ter indicatie. Er kunnen aan deze termijnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

  1. PRIJZEN

3.1 Prijzen van producten worden niet verhoogd binnen de geldigheidsduur van de aanbieding, onder voorbehoud van wettelijke maatregelen of prijsverhogingen bij de fabrikant.
3.2 Alle prijzen op de internetsite van de 162 Store zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor gevolgen van deze fouten wordt door 162 Store geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de website zijn in Euro’s en inclusief BTW.

 

  1. HERROEPINGSRECHT

4.1 U kunt een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product binnen 14 dagen na bezorging altijd ontbinden. De afnemer zal, voor over te gaan tot terugzending, 162 Store schriftelijk verwittigen via het daarvoor bestemde retourformulier. Indien u de geleverde producten niet binnen deze termijn heeft teruggezonden, is de koop definitief.
4.2 Tijdens de bedenktijd, 14 dagen na bezorging, dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van onzorgvuldig handelen. Hierbij hanteert 162 Store het uitgangspunt dat de consument het product mag hanteren en inspecteren zoals hij/zij dit in een winkel zou doen. Check altijd het retourbeleid alvorens je een retournering start.
4.3 Indien de consument de goederen terugstuurt na de termijn van 14 dagen of zonder voorafgaande schriftelijke melding via het daarvoor bestemde retourformulier, kan de retour niet worden geaccepteerd.
4.4 De consument dient te bewijzen dat de te retourneren goederen tijdig zijn opgestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Retournering dient te geschieden in originele verpakking, inclusief eventuele accessoires en bijbehorende documentatie, in nieuwstaat verkerend. Indien de goederen bij de consument zijn gebruikt of op enige wijze zijn beschadigd, vervalt het recht op ontbinding. Dit in acht nemende draagt 162 Store er zorg voor dat het volledige aankoopbedrag exclusief verzendkosten worden terugbetaald aan de consument binnen 30 dagen na ontvangst van de retour. Het terugzenden van geleverde goederen komt voor rekening en risico van de consument.

 

  1. GEGEVENSBEHEER

5.1 Indien u een bestelling plaatst in de 162 Store, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van 162 Records. 162 Records houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties, uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.
5.2 162 Store respecteert de privacy van haar gebruikers en zorgt voor een vertrouwelijke en zorgvuldige behandeling van hun persoonlijke gegevens.
5.3 In sommige gevallen maakt 162 Records gebruik van een mailinglijst. Ieder van deze mails bevat instructies om uzelf van deze mailinglijst te verwijderen.

 

  1. OVEREENKOMST

6.1 Een overeenkomst tussen 162 Store en een consument komt tot stand nadat de bestellingsopdracht is ontvangen en geaccepteerd door de 162 Store.
6.2 162 Store behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden een bestelling of opdracht niet te accepteren.

 

  1. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES

7.1 Alle afbeeldingen, kleuren en specificaties zijn een benadering en dienen ter indicatie. Er kan aan deze gegevens derhalve geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst worden ontleend. Alle afbeeldingen en video’s zijn eigendom van 162 ©.

 

  1. OVERMACHT

8.1 162 Store is niet aansprakelijk als haar verbintenissen niet kunnen worden volbracht ten gevolge van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan: Iedere vreemde oorzaak of omstandigheid die naar redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Dit kan bijvoorbeeld zijn (maar is niet beperkt tot): Vertraging of wanprestatie van onze toeleveranciers, vervoersmogelijkheden, ziekte van personeel, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten en gebreken in hulp- of transportmiddelen.

8.3 162 Store heeft het recht om zich in het geval van overmacht te ontdoen van haar verplichtingen en om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geen geval is 162 Store gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

  1. TOEPASSELIJK RECHT

9.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
9.2 Indien geschillen voortvloeiend uit een overeenkomst tussen 162 Store en de consument niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zal de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zeeland-West-Brabant hierover kennisnemen, tenzij 162 Store er de voorkeur aan geeft om het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen.